משלוח חינם בהזמנה מעל ₪500! | ספרי סרום מתנה ברכישת שמפו ומסכה מסדרת La Luere

מדיניות הפרטיות

*הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד

כללי
חברת ז’אן מור מכבדת את פרטיותם של המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילו, כמו גם את פרטיותם של כלל הלקוחות והמשתמשים בשירותיו, ומפרסמת בזאת את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר זה.
מטרת מדיניות פרטיות זו הינה לפרט אודות המידע הנאסף אודותי המשתמש עקב השימוש בשירותי האתר וכן לסקור את האופן שבו משתמשת החברה במידה שנמסר לה והנאסף על ידה אגב השימוש בשירותים.
תשומת ליבך כי עבור כללי מכירה עשויים לחול כללים שונים וייתכן שתפורסם בצידם מדיניות פרטנית ביחס לשימוש במידע שייאסף באותו אתר .
תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ( “התקנון” ).
החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש יחד או לחוד בעת הצורך.
שימוש באתר החברת כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בהם, ויעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות וכן לשינויים בה – על כן יש לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.

מאגרי המידע
לחברה מאגרי מידע רשומים בהם ירשמו הנתונים והפרטים שנמסרו ו/או יאספו אודות המשתמשים באתרי החברה, המיועדים בית היתר למטרות ניהול ותפעול אתרי הברה, לרבות
המידע והשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו, מתן שירות ללקוחות, ולמשתמשים באתר, למטרות דיוור ישיר, ניהול מכירות, ניהול האתר– הן למטרות תפעוליות והן למטרות מסחריות ושיווקיות וכיוצא בזה.
כלל המידע שנמסר ו/ או ייאסף אודות המשתמש לצורך אספקת השירותים , כולם ו/או מקצתם ו/או במהלך אספקתם, הוא ישמר במאגרי המידע הרשומים והמאובטחים של החברה ויוחזק על ידה ו/או על ידי מי מטעמה , לרבות באמצעות שירותי חברת שיווק חיצונית .
השימוש במידה יהיה בהתאם למטרות מאגרים אלו ולאמור במדיניות זו ו/או במדיניות הפרטנית של השירות בו המשתמש משתמש.

רישום לשירותי האתר
חלק מהשירותים הניתנים באתר טעוני הרשמה ו/או מסירת מידע אישי, כדוגמת: שם מלא, כתובת מגורים, ת.ז, אימייל, טלפון אישי.
המידע לעיל, מאפשר לך בין היתר _____.
מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכי מסירת המידה תלויה ברצונו ובהסכמתו.
המשתמש מודע לכך כי על מנת ליצור קשר עם החברה ו/ או להרשם לסמינר, ו/או רכישת מוצרים מילוי חלק מהשדות מהווה תנאי הכרחי.
כמו כן, ללא מסירת פרטים מסוימים, או מסירת פרטים לא מדויקים, לא נוכל לתפעל ולספק את השירותים המוצעים באתר, חלקם או כולם.
המשתמש מצהיר כי כל מידע שימסור ו/או יעדכן באתר החברה, הינו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצע את יצירת הקשר ו/או ההרשמה לאזור האישה ו/או לרשימת הדיוור בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט מקרים בהם הורשה לעשות זאת על די צד ג’ במפורש.

השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין על מנת לתת מענה ראוי ללקוחות .
החברה רשאית לעשות שימוש במידע לשם קבלת החלטות ביחס אליך או אחרים, בנושאים של מתן המלצות, מניעת הונאות, אבטחת השירותים, למטרות תפעוליות, גילוי תרמיות ו/או פעילות בלתי חוקית אחרת, אבטחת השירותים, ויצירת קשר עמך.
העברת מידע לספקים ו/או לחברת שליחויות
במסגרת השירותים ייתכן ותידרש העברת מידע לספקים ו/או לחברת שליחויות המיישמים את
ביצוע הפעולה ולצדדים הקשורים באותה פעולה- דוגמת שירות השליחים שמספק את המוצרים
ו/או חברת השיווק והקופות . המידע יישמר אצל החברה וכן יועבר לצדדים הרלוונטיים לשם
השלמת הפעולות.

מסירת מידע לצד שלישי
החברה לא תעביר לצד שלישי שאינו נדרש לביצוע שירותי האתר פרטים אישיים של הנרשמים והמידע שנאסף על פעילותם באתר אלא במקריים אלה:
על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;
לצורך העברתם לספקי המוצרים ו/או השירותים על מנת להשלים את הפעולות המבוקשות על ידך ו/או כאשר נדרש לשם תפעול השירותים, כגון חברות סליקה חיצוניות לשם ביצוע התשלום בגין השירות, ולרבות ספק שירותי ענן; במסגרת פעילותה מול חברות קשורות עסקית, למען מטרות השימוש המוצהרות ומותרות לפי כל
דין, לשם אספקת השירותים, ולרבות לצורך ניהול הסיכונים בחברה.
בכל מקרה בו תפר את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע, בעצמך ו/א ו באמצעות מי מטעמך, באמצעות השירותים ו/או בקשר עמם, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הפרת הוראות כל דין;
בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים בהתאם לצו;
לכל אדם, תאגיד, גוף, רשות וגורם ממשלתיים, ציבוריים, פרטיים או אחרים על פי כל הוראה בדין המחייבת או הטילה על החברה חבות לעשות זאת;
לצרכי ניהול הליך ו/או מחלוקת משפטית ו/או חוקית, שבינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה, לרבות לשם הסבת דוחות תנועה, חניה או אחרים.
בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לחברה, ו/או לרכושו ו/או גופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;
במקרה בו העביר ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש גם במקרה של שינוי בשליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
החברה עשויה למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי  מדיניות פרטיות זו. מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה אותך באופן אישי.
אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות אותך בשמך ו/או בפרטי זהותך באופן ישיר.
עוגיות ) cookies – )היה וצריך.

סליקת כרטיסי אשראי
פרטי האשראי של הרוכשים דרך האתר מתבצעת באמצעות ספק הסליקה והחברה אינה שומרת פרטי האשראי שנמסרו על ידי הרוכשים.
לחברה לא תהיה שליטה על הנעשה במידע שלך ולפיכך לא תישא באחריות ביחס לכך.

פרסומות וקישורים חיצוניים
במסגרת שירותי החברה עשויות להופיע פרסומות ו/או קישורים שונים לאתרים ו/או יישומים חיצוניים. לחיצה על הקישור תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, שכן תצא משירותי החברה ותופנה לאתר ו/או יישום חיצוני, ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות מדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לחברה לא תהיה שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא תישא בא חריות ביחס לכך.

דיוור ישיר אלקטרוני
החברה רשאית לשלוח אליך וליצור אתך קשר, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים מידע בדבר שירותיה, והצעות מותאמות אישית גם בדרך של דיוור ישיר, בכפוף להסכמתך.
תהיה רשאי לבקש לחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות דוא”ל לשירות לקוחות שמופיע באתר.

אבטחת מידע
החברה עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי המשתמש, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע לך, כי החברה תקדיש משאבים ונוקט אמצעים מחמירים למניעת חדירה לפלטפורמות המגישות את השירותים, ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם אינה יכול למנוע שיבושים בשירותיה באופן מוחלט.

יצירת קשר
בנושא פרטיות על- פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 ,אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לפנות בכתב כמפורט להלן. כמו כן, ניתן לפנות בכל שאלה ו/או
הבהרה בנוגע למדיניות זו לחברה באמצעות כתובת המייל office@jan-more.co.il

שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות בעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.